Családi Honlap

A Szentkláray család története

A Hilbert család
A 18. században a Habsburg birodalomhoz tartozott az örökös tartományokon kívül a Magyar, a Cseh, és a Nápolyi Királyság, valamint a Milánoi és Mantuai Hercegség is.

*
Ferdinand Hilbert
(? -.1737)

Mérnökkapitány. A szülei is buzgón szolgáltak. Csehországban és Itáliában 1718-ban végzett térképészeti felméréseket.. Mint térképész (Geometer) a prágai körzetnek a térkép-helyesbítését végezte eredményesen. A török háborúban kapott sebesülés és a kiállt szigorú hadifogság következtében 1737-ben Vidin (magyar neve Bodony) előtt életét vesztette. (az 1767. évi armális alapján). Három fia:
Anton Hilbert
Ferdinand Hilbert fia, aki a tüzérségnél szolgált, mint hadjárat-irnok. A franciák elleni háború folyamán az Itáliában szerzett sebesülései miatt az életével fizetett.
Mathäus Hilbert
Ferdinand Hilbert fia, aki szintén a tüzérségnél szolgált, 1767-ben életben volt.
Franz Dominik Hilbert, Ferdinand Hilbert fia. Az armális szerint jogi tanulmányokat folytatott és más tudományokban is képzett, világlátott, több, nyelven beszélő polgár.


Nobilitation des Franz Dominik Hilbert ansässigen Bürgers in der Neustadt Prag, mit dem Predicat v. Schüttelsberg.
d
0: 4. Nov. 1769.
Wir Maria Theresia
Bekennen öffentlich mit diesem Brief und thun Kund jedermänniglich: Obwohl die Königliche und Erzherzogliche Würde und Hoheit darein der Almächtige Gott uns seiner väterlichen Vorsehung nach gesetzet hat vorhin mit…

Így kezdődik a nemességet adományozó 13 oldalas levél, amelynek másolatát kalligrafikus gót betűkkel állított ki I. V. Kotz Staatsarchivar, az eredetivel szószerint megegyezően 1925. május 26.-án Bécsben, és lepecsételt a Bundeskanzleramt címeres bélyegzőjével. Erről Hilbert Ferenc latin betűs írógéppel átiratot készített az utókor részére. Ennek részlete (Szentkláray Ferenc nyomán) magyarul:


Franz Dominik Hilbert
Prága Újvárosban letelepedett polgár részére
nemesség adományozása von Schüttelsberg nemesi előnévvel
1769. november 4.-én
Mi, Mária Therezia,
ezzel a levéllel hozzuk nyilvánosságra és mindenki tudomására, hogy a hatalmas Isten gondoskodása által királyi és főhercegi méltóságainkra és leszármazottainkra ruházott hatalommal élve, mindazoknak, akiknek eleik és maguk, a királyi és főhercegi házunk iránti hűséges alattvalói szolgálataikat kiválóan és magas színvonalon tanúsították, jó magatartásuk, nemesi tetteik és élet-bizonyságuk következményeként, azok elismeréseként, nemesi jogokat adományozunk.

Ahogyan a mi kedves hívünk és hűséges barátunk,
Franz Dominik Hilbert, királyi városunkban, Prágában felterjesztette:

Jól átgondolt bátorságból, jó tanácsok szerint és helyes meggyőződésből, valamint királyi és főhercegi hatalmunkból
Franz Dominik Hilbertet, és minden férfi és női leszármazottját nemesi fokozatba emeljük és elismerjük, egyúttal szent királyi birodalmunk valamennyi királyi és főhercegi országában nemesi szülöttnek jelentjük ki, és számára a „von Schüttelsberg” nemesi előnevet és az alant leírt nemesi címert adományozzuk.

( igen bonyolult címerleírás )

A továbbiakban rendkívül részletes és körülményes megfogalmazású szövegrész következik, melynek lényege a következő:
Kijelentjük és elrendeljük, hogy Franz Dominik Hilbert élete és üzleti tevékenységei során, valamint összes leszármazottjai, nemesi címüket és címerüket viselni jogosultak.
Egyúttal felhívjuk szent királyi birodalmunk minden fő- és köznemesét, lovagját és tisztségviselőjét, hogy ezt a nemest és címerét elismerjék, és tiszteletben tartsák. Ellenkező esetben kegyvesztéssel és súlyos büntetéssel kell számolniuk.

*


A Prágában maradt ágrólEgy cseh művész, Antonin Machek (1755-1844) megfestette L. Hilbert von Schüttelsberg portréját 86x68 cm-en. A prágai Nemzeti Galériában van (1998). L. Hilbert a kép alapján talán Ferdinand Hilbert unokája lehetett, és körülbelül az 1760-65 évben születhetett. A kép jómódú magabiztos polgárt mutat.
Az Österreichische militärische Zeitscrift (Wien 1834) Beförderung und Übersetzung cím alatt gót betűkkel nyomtatta ki: Hilbert Ritter v. Schüttelsberg, Franz, F. v. alhadnagy Erdélybe vezénylését (319. oldal. Ritter lovagot jelent, a főnemesség alsó fokát). Egy cseh nyelvű szöveg „baron Schüttelsberget” említ. Az Österreichischen Familienregister Brünner Taschenbuchban áll: Hilbert v. Schüttelsberg, 1 (1870). A csehországi nagybirtokosok egy adóügyi felsorolásában (1908-1911): „Nebschrenitz des Edlen Rudolf Hilbert von Schüttelsberg mit 232 Hektar”

Az Österreichisches Adels-lexikonban: Hilbert, Franz Dominik, Bürger zu Prag, im Jahre 1769 mit von Schüttelsberg. Ugyanigy még más hasonló gyűjtemények is.

A prágai rendőrségi nyilvántartásban 1873-87 közt vannak feljegyezve az 1801. évi születésű Josef Hilbert von Schüttelsberg bejelentkezései feleségével és két gyermekével. Ugyanitt megtalálható Dominik Hilbert is aki 1811-ben született …dorf-ban és bejelentkezése 1861-től 77-ig tartott. Figyelemre méltó, hogy egy 1820. utáni hamburgi hajós utas-listán szerepel Dominik Hilbert neve, aki 1800-ban született Austriában és atyja neve Franz. Ez a Franz Hilbert talán Franz Dominik Hilbert unokája lehetett. A nyilvántartókönyvben 1852-től 1867-ig megtalálható Franz Hilbert és családjának prágai tartózkodása. Franz 1792-ben született, felesége Mathilde 1804-ben, és 11 élő gyermekük 1817-36 között(?). A fiúk keresztnevei közt a családban ismerős Anton, Franz, Ferdinand, és Karl. Theresia lányuk 1829-es születési éve mellett az áll, hogy: In Ketskemet in Ungarn!


*
Hilbert, Márton
von Schüttelsberg

Franz Dominik Hilbert von Schüttelsberg egyenes-ági leszármazottja. Felesége Barbara Hirschauer, gyermekük Hilbert Mihály.
Ebből a napoleoni háborús korból származik egy Hilbert hagyatékként ránk maradt eredeti háborús érdemkereszt, amelyet bronzágyú-keresztnek, vagy Lipcsei keresztnek neveznek – talán Hilbert Márton viselhette.


A babérkoszorúval övezett kereszt felirata: GRATI-PRINCEPS ET PATRIA-FRANC. IMP. AUG., a hátoldalán: EUROPAE-LIBERTATAE ASSERTA-MDCCCXIII MDCCCXIV, tehát a háládatos fejedelem és haza - Európa szabadságának védelméért – az 1813-as lipcsei Népek Csatája vitézeinek mellét ékesítette.
Austrian Orders, Decoration and Medals of the Napoleonic Period by Stephen Herold nyomán: Ferenc császár alapította 1814-ben. A zsákmányolt francia ágyúk bronzanyagából öntötték és a katonai rangtól függetlenül adományozták. Fekete sávos sárga szalagon viselték. A 200 ezer kibocsátott példányból alig ezer maradt fenn.
Az első világháborús un. Károly-csapatkereszt is ezt a formát kapta száz év múlva, az adatok aktualizálásával [d. cs.]A Hilbert iratok közt található egy polgári ruházat készítő céh eredeti mesterlevele, amelyet egy győri születésű 20 éves ifjú részére állítottak ki Pesten 1816-ban. A pesti Duna-part és hajóhíd látképe alatt a gót-betűvel írt név még olvasatlan.

*

Egy 1820. utáni hamburgi hajós utas-listán szerepel Dominik Hilbert neve, aki 1800-ban született Austriában és atyja neve Franz. Ez a Franz Hilbert talán Franz Dominik Hilbert unokája lehetett.


*


Hilbert Mihály
(1810 – 1863.)

Győr egyházmegye, Moson vármegye IV. kötet 187 lap, 785 szám. Kivonat a mosoni plébánia kereszteltek anyakönyvéből. Születésének éve, hónapja, napja 1810 die 3-a May. (kereszteléssel azonos). A keresztelt neve Michael, masc., legit. A szülők Martinus Hilbert et Barbara Hirschauer, lakhelye Moson. A keresztszülők Michael Finster et Anna Maria Hirschauer. Keresztelte Josephus Guttmann capell. Moson, 1940. június 5.
Felesége:Keiml Franciska
Eredeti hitelesített magyarul írt szerződés maradt meg Hilbert Mihály ház vásárlásáról 5625 forintokon Szabad és Királyi Győr Városában, a fő utcában 356 úrbéri szám alatt, az 1841. esztendő februárius 1-én.

Mi Szabad, ’s Királyi Győr Városának Fő Birája,
Polgár mestere, és Tanácsa adjuk tudtára min-
deneknek, a’ kiknek illik, hogy ezen Levelünk Elölmutatója
érdemes Hilpert Mihály Úr, Gazdálkodó

minekutána mind azokat, mellyekre egy Polgár köteleztetik, rendesen elvégezvén, a’ tartozó hűség és felveendő Polgári kötelesség eránt, a’ szokott esküvést letette volna, ezen Szabad, ’s Királyi Győr Városának Polgárai sorába, mái napon felvétetett légyen
Mire való nézve Mi emlitett
érdemes Hilpert Mihály Úr, Gazdálkodó ezen hitelyes pecsétünkkel megerősitett Levelünknek erejénél fogva, mindennémü törvényes Igazságainknak, Szabadságainknak, Mentességeinknek, és Kiváltságainknak részessévé, és köz tulajdonossává tesszük, kérvén ezen Levelünket minekutánna megolvastatott, az Előmutatónak vissza adni. Történt a’ Szabad, ’s Királyi Győr Városa Tanácsában Martius Hava 3.-k napján az 1841.-k Esztendőben.

(címeres domborpecsét) Kiadatott Karbonits István Fő Jegyző által


*

In Namen die Allmaechtigen Dreifaltigkeit Gott Vater, Sohn, und Seeligen Geist. Amen. Így kezdődik az az egyoldalas házassági szerződés gótbetűkkel írva, melyből kiolvasható az Ein Tausend Golden Conv. Münz, és az ismétlődő Silbern szó. Aláirta Francisca Keiml és Michael Hielbert (!) Raab, 20. Aprill 1841.


A menyasszony és a vőlegény aláírása a házassági szerződésen


Győr egyházmegye, Győr szab. kir. város IV. kötet 2246/1940 Kivonat a győrbelvárosi rom. kath. Plébánia házasultak anyakönyvéből. Könyv száma: 180. Az esketés éve, hónapja és napja 1841 (Ezernyolcszáznegyvenegy) Április 20. A házasultak vezeték- és keresztneve, állása vagy foglalkozása Hilbert Mihály polg. Kortsmáros, születési helye Mosony Mosony vármegyében, lakóhelye Győr-Újváros, 29 esztendős, és Keiml Francisca, születési helye Győri-Majorok, lakóhelye Győr-Belváros, 23 esztendős, katolikusok, nőtlenek. A szülők: Hilbert Márton Sertés Kereskedő Mosonyba és Hirschauer Borbála Nője, valamint Keiml Ferentz polg. Mészáros Mester Győrben és Fischer Katalin Nője. A tanuk: Machart Ferentz polg. Vendégfogadós és Anvander Ferentz helyettes Polgármester és Tanácsos. Az eskető: B. Kruchina Ferdinánd Város Káplány. A háromszori kihirdettetéstől felmentettek és a Vőlegény az Ujvárosi Plébánostól elbocsáttatott.Keiml Franciska
(1815 - 1892)
Győr egyházmegye, Győr szab. kir. város I. kötet 167. lap 1535/1940. Kivonat a győrnádorvárosi plébánia kereszteltek anyakönyvéből. Születésének éve, hónapja, napja 1815. Decembris 22-a (kereszteléssel azonos). A keresztelt neve Francisca, fem. leg. A szülők Franciscus Keimel lanio civis, cathol., Catharina Fischer questoris filia, cathol., lakhelye Jaurinum in Alodiis. A keresztszülők Franciscus Reichüttel civis et Eva Epner uxor eius. Keresztelte Josephus Gervantz capellanus. (lanio civis = polg. mészáros)


Gyermekeik: Ferenc Sal.(esi) István, Paulin, (1845-1848. 11. 15.), Mihály (1854-1887. 01. 26.), Franciska (1843-1848.11.18.) és Károly. Kétségek: a sírboltban két Hilbert Ferencz nyugszik, 1846-1848. 11. 19. és 1848-1919. 03. 08. adattal. Ez azt valószínűsíti, hogy a keresztleveleket összetévesztették 1939-ben, és Teréz apja valójában 1848 év végén született!
A Győrben polgárosult Hilbertek a nem is magyar nemesi előnevet már nem használták, sőt a későbbi Ferenc már kifejezetten rátarti volt a magyar huszártiszti rangjára!
Győr egyházmegye Győr Sz. K. V. VI. kötet 114 lap. Kivonat a győrújvárosi rk. plébánia meghaltak anyakönyvéből. Folyószám. 100. A halálozás 1863 április 29. A meghalt: Hilbert Mihály korcsmáros, Keimel Franciska férje, rk. Születési helye Újváros, lakhelye 313, férfi, 51 év. Betegség: májkeményedés. Részesült-e betegek szentségében? Igen. A temetés 1863. május 1. Beszentelő: Horváth Lajos.

Győr egyházmegye Győr Sz. K. V. VIII. kötet 325 lap. Kivonat a győrújvárosi rk. plébánia meghaltak anyakönyvéből. Folyószám. 248. A halálozás 1892 december 5. A meghalt: Keiml Franciska özv. Hilbert Mihályné, rk. lakhelye Újváros fő u. 106, nő, 77 év. Betegség: Aggkór. Részesült-e betegek szentségében? Igen. A temetés 1892. december 7. Beszentelő: Horváth Lajos.
Hilbert Károly dr.
(1855-1908)

Születéséről eltérő adatok szerepelnek!

Magyar Országgyűlési Almanach az 1901-1906 évi országgyűlésről:

Képviselőház.

Hilbert Károly, Győr város képviselője
Született Győrött1855. április 29-én. Úgy a gymnasiumot, mint a jogot Győrött hallgatta. Később a kereskedelmi pályára lépett, amelyen nagy eredményeket ért el. Több nagy ipari és kereskedelmi vállalat tulajdonosa a győri kereskedelmi és iparkamara beltagja, városi bizottsági tag. Az 1901. általános választások alkalmával függetlenségi Kossuth-párti programmal választották meg. A II. bíráló bizottság tagja.
1901-re a győri mandátum Hilbert Károlynak, egy régi újvárosi polgárcsaládból származó állatkereskedőnek, a város legnagyobb adófizetői közül már ismert Hilbert Ferenc testvérének kezébe került. Hilbert mandátumát 1905-ben még Lukács pénzügyminiszterrel szemben is meg tudja tartani.(Vörös K.: A győri városigazgatás 1978.)

2009.08.a1.HilbertKárolyMagyar évforduló naptár, 2008:
1908. augusztus 19.100 éve Győrben hunyt el Hilbert Károly nagykereskedő, országgyűlési képviselő. 1855. április 19-én Győrben született. A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumát és a Királyi Jogakadémiát Győrben végezte. Ügyvédjelöltként csak fél évig működött, sertéskereskedelemmel foglalkozott. A helyi törvényhatósági bizottság tagja volt, az országos politikai életbe is bekapcsolódott, a függetlenségi Kossuth-párti programmal megnyerte a képviselőválasztást (1901-től 1906-ig). A következő ciklusban alulmaradt, de Lukács László lemondása után, 1906-ban ismét elnyerte Győr mandátumát.
Győri Életrajzi Lexikon: Hilbert Károly. Győr, 1854. április 19. - Győr, 1908. augusztus 19. Kereskedelmi és iparkamarai beltag, sertéskereskedő, Győr országgyűlési képviselője. A gimnáziumi és a jogakadémiai tanulmányait Győrben végezte. Ügyvédjelöltként azonban mindössze fél évig tevékenykedett. 1882-től sertéskereskedelemmel kezdett foglalkozni. A századfordulót követően helyi közéleti tevékenysége mellett (a törvényhatósági bizottság tagja) bekapcsolódott az országos politikai életbe. A függetlenségi párt jelöltjeként megnyerte a képviselőválasztást (1901-1906). A következő ciklusban ugyan alul maradt Lukács László pénzügyminiszterrel szemben, de annak gyors lemondása után, 1908-ban bekövetkezett váratlan haláláig ismét képviselő volt.
Hilbert Károly felesége Domonkos Katalin (1861-1937. március 1.), aki 1914-ben Mehlschmidt Edit keresztanyja lett. A szép sírboltjuk mindkét házastárs életének egy domborművel állít emléket.Hilbert Ferenc
(1848-1919)


Győr egyházmegye, Győr szab. kir. város IX. kötet 78. lap Kivonat a győrujrvárosi plébánia kereszteltek anyakönyvéből. Születésének éve, hónapja, napja 1846. augusztus 26-a (kereszteléssel azonos). A keresztelt: Ferencz Sal. István, fiú, törvényes. A szülők: Hilbert Mihály korcsmáros és Keiml Francisca, lakhelye Ujváros. A keresztszülők: Reichhütter Ferencz tímár mester és Reichhütter Anna. Az eskető Kováts József káplán. A Sal. rövidítés Szalézi Szent. Ferencre utal. Hilbert Ferencet állatkereskedőként Győr város egyik legnagyobb adófizetőjeként tartják számon. Ez a megmaradt keresztlevél talán korábban meghalt gyereké. Teréz és Ferenc apja 1848. május 3-án született ! !

2009.08.b1


Hilbert hagyatékban megmaradt vörös szalagon, ami civil érdemekre utal. Minden bizonnyal az akkor 52 éves Hilbert Ferenc. kapta.
Szolnoki szabadkőműves páholy 1891 évi emlékérme! Kapcsolata a Hilbert családdal nem ismert.
1891-ben a Magyar iparosok és kereskedők címjegyzéke az akkori ország területén összesen 16 Hilbert nevet tart nyílván, Győrben 3, és Budapesten is 3 fővel.

Orbán Eleonóra (1857-1918.)
Hilbert Ferenc felesége.

Kivonat a sárvár-i római kath. Plébánia kereszteltek anyakönyvéből VII. kötet 109-110 lap, 1857 januar 20. Folyószám 6. A születés (kereszteléssel azonos): 1857. januarii 20-a. A kereszteltnek neve: Eleonora, foem. Leg. A szülők: Steph. Orbán faber ferare Rc., Theres. Bösze Rc. lakhelye: Vármellék 92. A keresztszülők: Joan Farkas agrie, Anna Kajtár Rc, a keresztelő: Pokomandy.

Az esküvőt kb. 1880-ban tartották. Talán erre az alkalomra készíttethették a családban ma is őrzött egyedi sajátos ökörfejes ezüst étkészletet.


Orbán István (1814-)
Győr egyházmegye, Sopron vármegye I. kötet 129. lap, 218 szám. Kivonat a farádi plébánia kereszteltek anyakönyvéből. Születésének éve, hónapja, napja 1814 december 13. (kereszteléssel azonos). A keresztelt neve Stephanus, masculus, legitimus. A szülők Michael Orbán cath. rom., Nob. Julianna Kelemen cath. rom., lakhelye Farád. A keresztszülők Nob. Josephus Pogány cath. rom., Nob. Elisabetha Tóth cath. rom. Keresztekte Josephus Eöry parochus. Farád 1940. május 18. Szabó István plébános
Győr egyházmegye, Sopron vármegye I. kötet 219 szám. Kivonat a farádi plébánia házasultak anyakönyvéből. Az esküvés 1841. június 24. A házasságra lépők: Orbán István kovácsmester 27 éves nőtlen és Bősze Teréz 22 éves hajadon. Farádi származásúak és lakosok, róm. katolikusok. A szülők neve: Orbán Mihály róm. kat, N. Kelemen Julianna r. k., és Bősze István róm. kat, Szép Ágnes róm. kat. A tanuk neve: N. Pogány József róm. kat, Burgyán György róm kat. Az eskető Eőry József plébános.

Győri Életrajzi Lexikon: Hilbert Ferenc Győr, 1848. május 3. - Győr, 1919. március 8. Kereskedő. Győr egyik leggazdagabb sertéskereskedője. A város törvényhatósági bizottságának tagja volt. Középiskolai tanulmányait Győrött végezte. Később mészárosnak tanult, és 1872-től önálló vállalkozó lett.1893-tól abbahagyta korábbi tevékenységét, és bekapcsolódott a család akkor már prosperáló kereskedelmi vállalkozásába. Rövid idő múlva a város egyik legtehetősebb és legismertebb polgárává küzdte fel magát. A kiegyezés után tíz évvel… a súlypont áttevődött az állatforgalomra… itt is közvetítő kereskedelemről volt szó. Előbb a Dunán, majd vasúton évente 300 ezer sertés és 10-20 ezer szarvasmarha érkezett Győrbe, hogy pihenés és hizlalás után eljussanak Bécs piacaira. [Szakál Gyula: Győri elit a 19. és a 20. sz. fordulóján]


A Hilbert iratok közt található egy polgári ruházat készítő céh eredeti mesterlevele, amelyet egy győri születésű 20 éves ifjú részére állítottak ki Pesten 1816-ban. A pesti Dunapart és hajóhíd látképe alatt a gót-betűs név még olvasatlan.
A házaspár gyerekei: Teréz és Ferenc. Orbán Eleonóra 1918. december 31-én halt meg, és nádorvárosi fehérmárvány Hilbert kriptában van eltemetve.
1891-ben a Magyar iparosok és kereskedők címjegyzéke az akkori ország területén összesen 16 Hilbert nevet tart nyílván, Győrben 3, és Budapesten is 3 fővel.


Hilbert Teréz
(1892-1926.)
Mehlschmidt Ferenc felesége


Hilbert Teréz 1892-ben született Győrött Hilbert Ferenc István és Orbán Eleonóra házasságában.
Győrött 1911. február 21.-én tartotta esküvőjét Hilbert Teréz Franciska és Mehlschmidt Ferenc József. Mehlschmidt Ferenc önálló fejezet ebben a gyűjteményben. A két család története ezzel a házassággal fonódott össze. A győri Hilbertek generációi jól gazdálkodtak, és jó körülmények közt adták férjhez Riza lányukat. A lakodalmat a Royal szállóban tartották, ami a Meixner testvérek tulajdonában volt. A Meixner családdal később sógorságba került a család. A lakodalmi menü-kártya szerint: Ortovai víza-ikra. Contomme leves. Languszta rémoulard mártással. – vörös bor – Godard bélszín finom körítéssel.- somlói bor - Solo spárga vajjal. Idei liba és steyerjérce idei fejessalátával és francia befőttel. – Veuve cliquot pezsgő – Parfait. Kugler-sütemény, cukorka és torta. Gyümölcs. Sajt. Kávé. – cognac
Győr, 1911. február 21. Meixner-Royal szálló.(Később Rába – d.cs.)Alsóörsre 1918 körül költözött ki a fiatal család, de a háború okozta válság miatt a nagyszülők is követték őket.

Hilbert Ferenc
(1894-1981)

Győr egyházmegye, Győr Szab. Kir. Város XIII. kötet 19. lap. Kivonat a győrújrvárosi plébánia kereszteltek anyakönyvéből. Folyószám 20. Születésének éve, hónapja, napja 1894. január 6 Keresztelésének éve, hónapja, napja 1894. január 28. A keresztelt: Ferenc Károly, fiú, törvényes. A szülők: Hilbert Ferencz róm. kath. Kereskedő – Újváros és neje Orbán Eleonora róm. kath. – Sárvár. Lakóhelye Kossuth L. u. 110. A keresztszülők Puntigám Rezső fűszeres és neje Kloiber Nora – Újváros. A keresztelő: Horváth Lajos plébános. Észrevételek: 1920. II. 15. házasságot kötött Golovitz Emiliával Győrbelvárosban. Kelt Győrújváros 1939. okt. 7. Kelemen Sándor.

*


Győr. A Szent István úton lendületes architektúrájú, sokemeletes bérházak nőttek ki a földből, egy részük a német Jugendstil, mások a korai modern népies irányzat szellemében. Közülük ma egyedül a Hilbert-család bérpalotája áll a Teleki László utca - Szent István út sarkán. (Tanulmányból). Városképi jelentősége miatt a Teleki László u. 46. sz. Hilbert ház homlokzatának felújítását a város támogatja (1997).
Az impozáns Meixner-Royal Szálló 1904-ben nyílt meg. Későbbi átépített neve: Rába. A Meixner testvérek kezdeti tulajdonrésze csökkent majd sógoruk Hilbert Ferenc is társtulajdonos lett. Történetének tablói az első emeleten.


Hagyatékból: Egy bronz függőérem M*1912*D Az érdem jutalmául felirattal, a magyar koronát ábrázolja két kos fejjel és lepellel.
Az olasz 8. ezred míves emlékplakettje az első világháborúból. Elöl harcosokat mutat Avanti é la vita, hátoldalán 8. Reggimento Genio * Roma felirattal. Családi eredete ismeretlen.

Seine kaiserliche und königliche Apostolische Majestät haben mit allerhöchsten entschliszung vom 10. August 1916. Euer Wohlgeboren mit 1. August 1916 zum Leutnant in de Reserve mit dem Range vom 1 August 1916 Rang Nr. 276 allergnädigst zu ernennen geruht. Für den Minister –aláírások- An den Herrn k.u.k. Fänrich (kadetten) in der Reserve des Husarenregiments Nr 11. Franz Hilbert – dombornyomású sasos császári bélyegző

Hitelesített iratok az ellenséggel szembeni vitéz magatartásért 1916. október 27-i fegyverténynél, kitüntetve bronz katonai érdeméremmel, kék szalagon a kardokkal 1917. január 25-én, és egy elintézetlenül maradt akta 1918. június 15-i haditettért ezüst katonai érdeméremről.

Hilbert Ferenc a Kassai Gazdasági Akadémián 1918. augusztus 22-én a 152. sz. oklevelet kapta, amelyről 1976-ban a gödöllői Agráregyetem kiállított Aranyoklevele megmaradt. Gyémántoklevelet is kapott.A Társaság hetilap 1921 május 1-én Péterházai képeken Ferenc és Milly sportos lovaglásait mutatja Ez a lap számolt be Mehlschmidt Dissy esküvőjéről 1934-ben. A Képes Pesti Hirlap a bábolnai Hubertus-vadászlovagláson mutatja Hilbert Ferencet és feleségét szürkéken, 1935. november 13-án. Hangulatos képeket őriztek meg a Hubertus lovaglásokról.


Huszártiszti egyenruha viselési igazolvány Hilbert Ferencz úr, a volt cs. és kir. 15 huszárezredbeli tart. hadnagy, címzetes főhadnagy részére 1924-ből, a székesfehérvári vddr-tól.

A közvetlen családi viszony tanúsítója Mehlschmidt Ferenc 1929 április 11-én írt levele Yellához gyerekekről, fényképekről. Gollovitz Yella dr. Meixner Mihályné, Hilbert Ferenc sógornője. A Hilbert és Meixner család közt gazdasági összefonódások is voltak, mint a Royal Szálloda.

Gollowitz Milly

Mehlschmidt Dissy emlékeiből: Nagyapám Hilbert Ferenc, felesége Orbán Laura…. 1918 körül haltak meg gyors egymásutánban, így nem sok emlékem maradt róluk. Öt gyermekül született, de csak kettő maradt életben. 1892-ben született Riza – édesanyám - és Feri, azt hiszem 1894-ben, mindketten Győrött. Ez a Hilbert Ferenc volt a család gazdagságának megteremtője. Vendéglője volt eredetileg Győrött, de disznóhizlalással is foglalkozott nagyban. Egyszerre tízezer disznó hízott a hizlaldájában. Főleg Bécsbe szállított. Akkor minden 1 kg disznóhúson 1 korona haszon volt. Ez a stabilitás egészen 1914-ig tartott, a háborúig. Ezalatt az idő alatt szerezte Péterháza pusztát Győr mellett (1200 hold) és Mérgest (600 hold). Győrben két házat, az egyik 3 emeletes, a másik földszintes volt. Ezenkívül Örsöt (1000 hold) Ez utóbbi Batthyány birtok volt a vadászház. Rengeteg hadikölcsönt is jegyzett (1 millió Koronát) az akkor rengeteg volt, de persze mind elveszett a háborúval együtt. Talán érdekes elmesélni, hogy a disznókat csordában lábon hajtották Szerbiából – ahol olcsó volt – Győrbe. Sokszor egy hónapig is jöttek. Hilbert rokonunk, akit ismerek, nincs is. Ferinek nem volt gyereke. Volt nagyapámnak egy testvére Hilbert Károly, neki biztosan vannak leszármazottjai, de nem tudom.Megmaradt Hilbert hagyatékban az 1932-ben alapított Háborús Emlékérem a z I. Világháborúban harcoltak részére. Kiterjesztett szárnyú sas az Osztrák pajzson. Felirata Für Österreich 1914-1918. Vörös-fehér szalagja nincsen meg. Minden bizonnyal Hilbert Ferenc kapta.


Az 1935. évi Gazdacímtárból Hilbert Ferenc birtokai:
Bezi 777 katasztrális hold 8 289 AK
Mérges
302 2 185
1079 10 474

A Hilbert házaspár Péterházai verandás kúriájában élt gyermektelenül. Mindkettőjük kedvenc elfoglaltsága volt a lovaglás. Ferenc részt vett az Alsóörs pusztai Mehlschmidt rókavadászatokon is. Jelentős volt részvételük a híres Hubertus-vadászlovaglásokon. Hilbert Ferenc rátarti magyar huszártiszt volt. Saját lovas bandériumot szerelt fel és képzett ki, amelynek élén büszke szereplője volt a Vérmezőn tartott díszelgéseknek Jellegzetes volt a Hilbert-tandem, amikor három egymás mögé fogott szürkét hajtva húzatta a homokfutóját. Télen hosszú száron lóvontatással sízett kisalföldi birtokán.


Magyar királyi tartalékos honvéd huszártisztek egy 2006-ban megjelent emlékkönyvből:

Hilbert Ferenc tartalékos huszárfőhadnagy
(Győr 1894. I. 6. – Győr 1981. XI. 10.) Földbirtokos. Anyja Orbán Eleonóra, apja Hilbert Ferenc kereskedő, földbirtokos. Tényleges katonai szolgálatra 1914. X. 26-án a 11. honvéd huszárezredhez vonult be, de a holicsi tartalékos tiszti iskola elvégzését követően 1915. VIII.-tól 1918. VII 20-ig az első világháború orosz, román, majd olasz hadszíntéren a cs. és kir. 15. huszárezred kötelékében teljesített frontszolgálatot. 1916. VIII. 1-én tartalékos hadnaggyá léptették elő. Az 5. gyalogdandár fogatolt vonatosztályának oszlopparancsnokaként részt vett az erdélyi bevonulásban. 1941. I. 1-én tartalékos főhadnaggyá léptették elő. 1942. IV. és V. között Komáromban, a 6. könnyű hadosztály fogatolt vonatosztályánál, 1945. III. és IV. között pedig Fertőszentmiklóson a II. fogatolt vonatosztálynál teljesített szolgálatot. Az 1950-es években a vélt vezetőjeként az ÁVH rövidebb időre letartóztatta.


*

Korabeli újságokból

1947.Győri Újság: A bezi-péterházai kiskirály ma is rettegésben tartja a volt cselédeit. … Hilbert Ferencről és feleségéről s unokaöccséről Meixner Mihályról van szó. Valaha kiskirályok voltak a pusztán. Cselédeiket állandóan üldözték… Azután bekövetkeztek a felszabadító harcok. Hilberték Németországba menekültek. Júniusban merészkedtek haza, de semmit nem változtak. Nem nyugszunk, amíg földjeinket vissza nem vesszük – mondogatták – és ma is állandóan zaklatják a cselédeket. A kastélyt, amelyben a puszta lakói iskolát napközi otthont szeretnének létesíteni, vissza akarják venni. … A bezi, péterházai puszta lakosai azonban nem akarnak állandóan rettegésben élni … végképpen meg akarnak szabadulni az egykori kiskirálytól.
Népszava 1948. január 11. Hilbert Ferenc Péterházán tovább gyötri a parasztokat. … Igaz, a letűnt világban hintón robogott a megyeházára, mostanában kerékpáron érkezik, vállára szíjazott aktatáskával…. A földosztás ténye megtörte a földesurakat, legfeljebb kastélyaik zugaiban duzzognak. Közülük csak Hilbert Ferenc makacskodik. Hilbert Ferenc péterházai kastélya kopott kifosztott. A régi nagy dáridóknak híre-hamva sincs. Csönd van mint egy kolostorban. Nagy vadászatok vendégseregét 1945 tavaszán katonák váltották fel a kastélyban. Ide kvártélyozta be magát akkor Dietrich vezérezredes. Előbb azonban a háziúr kitessékelte a magyar tiszteket. A társalgás egyszeriben németül folyt, mert a házigazda elárulta, hogy ő voltaképpen porosz junker. Péterházánál rövidesen ütött a németek utolsó előtti órája. Hitler katonái futva menekültek és velük ment Herr Hilbert is. …
GYÖRI ÚJSÁG 1948 jan. 11. Hilbert úr megint pörösködik a Földműves Szövetkezettel. … sehogy sem akar belenyugodni abba, hogy a bezi Földműves Szövetkezet megint rátette a kezét néhány ingóságára. Lovag Hilbert most azzal lepte meg a közvéleményt, hogy perbe szállt a Földhivatallal…
Győrmegyei Hírlap 1949. július 16. …Péterháza pusztán Hilbert Ferenc 100 holdas kulák is a nemfizető, cselédkizsákmányoló zsírosparasztok közé tartozik. …
KISALFÖLD 1967. április 6. Síremlékeket újítanak fel.
… határozatot hozott a köztemetőben lévő művészi kivitelű Hilbert-síremlék helyreállítására. A város a temető díszét …
KISALFÖLD 1967 november 16.
… azért említettem éppen Hilbertnét, mert ő volta legnyúzóbb földbirtokos a környékünkön, és az ellentét az akkori és mostani élete között nekem rendkívül tetszik. A parkban sétál, mivel parkőr – folytatom – és lovaglópálca helyett most botját lóbálja ugyanolyan előkelően.

*

Feri bácsi és Milly néni gyakran lakott nálunk, ha a fővárosban jártak. Mindig derűs emberpár voltak, sorsukat kívülről és felülről szemlélték. Az ötvenes években cukorrépa átvevőként járták a Dunántúl falvait. Később a hetvenes években Feri bácsi figuráns volt a tervezőirodánál. Özvegységében újra nősült, de második feleségét hamar elvesztette.[d. cs.]


Hilbert Ferenc mély fájdalommal, de a Mindenható akaratában megnyugodva tudatja, hogy tudatja, hogy szeretett felesége, HILBERT FERENCNÉ sz. Gollowitz Milly f. hó 22-én hősiesen viselt hosszas szenvedés után a szentségekkel megerősítve 72 éves korában, házasságának 50. évében visszaadta önfeláldozó nemes lelkét Teremtőjének. Szeretett halottunk földi maradványát f. hó 28-án 1/2 4 órakor a köztemető ravatalazó csarnokából a római katolikus egyház szertartása szerint helyeztetjük örök nyugalomra. A megboldogult lelkiüdvéért f. hó 29-én ¼ 10 órakor a győri Székesegyház főoltáránál engesztelő szentmisét tartunk. Győr, 1969 november 23. Szeretetünk nem bírt itt tartani, de emléked szívűnkben marad! Özv. Meixner Mihályné testvére, Dr. Meixner Mihály, Nátly Jánosné szül. Meixner Nóra, Meixner László unokaöccsei és unokahúga, Dr. Szentkláray, D. Dékány, Dr. Horn család és a kiterjedt rokonság.


1662/1981 Hilbert Ferenc Győr, 1894 január 6-n született nyugdíjas… 1981. november 10. napján meghalt… Győri anyakönyvi kerület.
A győri köztemetőben két Hilbert sírbolt áll. Mindkettő műemlék. Sötét kőből Hilbert Károly és felesége szobrával és domborművekkel van díszítve az egyik. A fehér márványból szobrokkal ékesített Hilbert Ferenc családi kriptája, 1920 körül 100 évre megváltva Hilbert Ferenc 1981-ben azt írta, hogy a 10 fh. kriptában 4 koporsó van, id. Hilbert Ferenc és felesége Orbán Eleonóra, Hilbert Ferencné Gollowitz Emilia. A negyedik koporsóban az újvárosi temetőből nagyszüleim és mindazok, akik ott voltak eltemetve. Azóta ő is ott nyugszik.


Hilbert sírok nyilvántartása Győrben a Nádorvárosi köztemetőben

Név Születési idő Halálozás Temetőrész
Hilbert Ferenc 1894 1981-11-10 V. kripta 5
(=Teréz öccse, Feri bácsi, földbirtokos, huszár)
Hilbert Ferencné 1887 1969-11-22 V. kripta 3
(Gollowitz Emilia, Milly néni, de 1897-ben született, Teréz sógornője)
Hilbert Ferencz 1846 1848-11-19 V. kripta 3
Hilbert Ferencz 1848 1919-03-08
V. kripta 3 (Teréz apja, kereskedő)
Hilbert Ferencz 1887-04-01 1887-11-24
V. kripta 3 (=Orbán Eleonóra, Teréz anyja)
Hilbert Ferenczné 1857 1918-12-31
V. kripta 3
Hilbert Franciska 1843 1848-11-18 V. kripta 3
Hilbert Gyula 1851 1871-01-06
V. kripta 3
Hilbert Károly dr. -1908-08-19 V. kripta 2 (Ferenc öccse, Teréz nagybátyja, országgyűlési képviselő, sz.: 1855.)
Hilbert Károlyné 1861 1937-03-01
V. kripta 2 (=Domonkos Katalin, Mehlschmidt Edit keresztanyja)
Hilbert Lenke -1890-06-03
V. kripta 2
Hilbert Margit 1881 1890-04-23
V. kripta 3
Hilbert Mihály 1812 1863-04-29
V. kripta 3 (Teréz nagyapja, kocsmáros, de 1810-ben született)
Hilbert Mihály 1854 1887-01-26
V. kripta 3
Hilbert Mihályné 1815 1892-12-05 V. kripta 3 (=Keiml Franciska, kocsmárosné)
Hilbert Paulin 1845 1848-11-15
V. kripta 3

A fehér márvány síremléken található fémtábla felirata: Itt nyugosznak HILBERT MIHÁLY +1863 és felesége szül. KEIMEL FRANZISKA gyermekeik Mihály +1887. Franziska. Ferenc. Paulin +1848. Horváth Mária +1890 HILBERT FERENC 1848 +1919 és felesége szül. ORBAN ELEONORA 1857 +1918 gyerekeik: Ferenc és Magdolna +1890. HILBERT FERENC 1894 +1891 és felesége szül. GOLLOWITZ MILLY 1897 +1969 MEHLSCHMIDT FERENCNÉ szül. HILBERT RIZA 1892 +1926 X. 1. MELSCHMIDT JÓZSEF 1849 +1929

A szeretet virraszt – s alva sem alszik

Hilbert Teréz (1892-1926) és apósa a kirabolt Alsóörs pusztai kriptában volt eltemetve. Nekik, és 1981-ben meghalt külön sírba temetett Ferencnek az utólag felvésett szavak csak emléket állítanak! A nyilvántartás és a tábla is tartalmaz eltérő adatokat. József és Riza maradványai a tahitótfalusi temetőben Mehlschmidt Ferenc sírhantjában pihennek csendben, nevezetlenül, de nyugalomban.

*

Utóélet
2002. év:

Egy T-online levelező honlapról, Győrből USÁba távozott és ott férjhez ment babysittertől:
„Onnan kezdem, hogy élt Győrben a Meixner és a Hilbert család. Vagyonosak természetesen, külföldi birtokokkal, kiterjedt külföldi rokonsággal, szépen, ahogy a régi uraságéknál dívott. (az egyik családé volt egyébként a mostani Rába Szálló is. A győri temetőben a főbejárattal szemben levő hatalmas kripta is a család kriptája). A két család a vagyont egy házasságon keresztül összevonja, megerősíti. Eddig a klasszikus mese.
Aztán jön a háború. A borzalom évei után folytatódik a további rettenet. Az állam elvesz mindent. Egyedül maradt a Meixner-Hilbert házaspár kiegészülve a feleség lánytestvérével. Mit tettek? Nem hagyták el az országot, nem tudtak volna máshol élni. Magyarok voltak. Pedig tudták jól mi következik, de maradtak.
Elvették mindenüket! Berakták őket egy "tanácsi" másfélszobás lakásba, Gyárvárosban. A néni legalább 5 nyelven beszélt, a többiről nem is beszélve. Egy iskolázott, világlátott igazi hölgy volt, aki szeretett volna legalább tanítani, de nem. "Ellenség" volt´, népellenség.
Megmondjam, hol alkalmazták? Szemétszedő volt parkokban. Ez lett az élete. Szegénységben, megaláztatásban, de magyarként Magyarországon. Nem idegenben nagy magyarként, hazafias érzelmekkel a jogát követelve. Ö tett valamit és ez becsülendő. (úgy tudom egy győri újságíró megemlékezett a néniről annak halálát követően. Túl későn, de visszaadta a becsületüket.) - Andi „

*

A magyar zsidóság 20. sz.-i történetéből, Kornfeld Ferenc munkaszolgálatos emlékezése (2005): Nekünk szerencsénk volt, mert két nagyon rendes századosunk volt. Az egyik a győri Kék Hajó nevezetű szálloda tulajdonosa volt, Maixnernek hívták, Maixner százados. Nagyon rendes és becsületes ember volt, aki nem engedte, hogy bántsanak. Varrtam neki egy nyári egyenruhát…

*

Emlékeztetek arra, hogy a család gazdasági megerősödését Mehlschmidt Ferenc és Hilbert Teréz 1911. évi házasságának hozománya alapozta meg. Hilbert Teréz 1892-1926 között élt. Hozománya volt Alsóörs puszta a kastéllyal és ezer holdas aranykalászos mintagazdaságával. 80 éve 34 évesen halt meg szeptember 1.-én, 3 kislányt hagyva. Jelenleg két lánya, hét unokája, seregnyi dédunokája él. A Hilbert család katonai és mérnöki tetteiért 1769 óta viselheti a von Schüttelsberg előnevet és címert.
Győrben egy-egy védett fekete és  fehér márvány síremlék őrzi emléküket. Ferenc lánya volt Riza (Teréz) és Ferenc. Riza testvére Feri-bácsi (1894-1981) huszárhadnagyként vadászatairól és vérmezei lovas parádéjairól volt ismert. A Mehlschmidt-kriptát 1954-ben feldúlva találtam, és Teréz csontmaradványait is a többiekkel keveredve raktam egybe. A kápolna és kripta ma már nyomtalan. Mehlschmidt Ferenc a (Tahi-)tótfalusi temetőben nyugszik. A kripta csontmaradványai közös zsákban a lábainál porladnak.
Mehlschmidt Ferenc 1928. után a kezelésére jutott vagyonból jelentős életbiztosításokat kötött frankban és dollárban. Ezekből néhánynak töredékét sikerült a családnak 2006.-ban kárpótlásként érvényesíteni. Emlékezzünk rájuk hálával!


MEGHÍVÓ
Hilbert Teréz Emléknapra
halálának 80. évfordulóján
amikor emlékezünk férjére, Mehlschmidt Ferencre,
valamint meghalt lányukra Mehlschmidt Dissyre
» lányai, unokái, dédunokái és ükunokái «
Emléknap 2006. augusztus 26.-án, szombaton
¼ 10 órakor találkozó a Ciszterci Gimnázium földszinti előterében. (XI. Villányi út 27. szombaton jó parkolás a közelben) ½ 10 órakor szentmise az első emeleti kis kápolnában tartja Primász Róbert O. Cist. spirituális, Budai Rendház főnök utána gyalog és 7-es autóbusszal 3 megálló a Ferenciek teréig, majd gyalog aVigadó-téri Hajóállomásra 11 órakor a várakozó hajónkra szállunk, társalgás, városnézés a Dunáról, kikötünk ugyanott másfél óra múlva és 13 órakor helyet foglalunk a DUNACORSÓ teraszán (Vigadó-tér) és négyes asztaloknál elfogyasztjuk közösen ünnepi ebédünket 17. órakor találkozó ismét a Gimnáziumban dísztermében, fényképezés, kötetlen társalgás szerény büfé kíséretében Meghívottak Hilbert Teréz leszármazottjai házastársukkal, és valamennyi MEHLSCHMIDT családi ág magyar vagy külországi tagja. Az Emléknapon mindenki a vendégem Csaba


* * *

Nachkommen von Márton Hilbert

5 Márton Hilbert
+Barbara Hirschauer
6 Mihály Hilbert 1810 – 1863 (korcsmáros)
+Franciska Keiml 1815 - 1892
7 Ferenc Hilbert 1848 – 1919 (kereskedő)
+Eleonora Orbán 1857 - 1918
8 Ferenc Hilbert 1887 - 1887
8 Margit Hilbert 1890 - 1890
8 Teréz Franciska Hilbert 1892 - 1926
+Ferenc József Mehlschmidt 1881 - 1969
9 Rozália Mehlschmidt 1912 -
+Emil Szentkláray 1898 - 1967
9 Edit Mária Katalin Mehlschmidt 1914 - 2000
+Sándor Dékány 1904 - 1974
9 Rudolf Mehlschmidt 1916 - 1916
9 Franciska Mehlschmidt 1918 -
+Artúr Horn 1911 - 2003
8 Ferenc Károly Hilbert 1894 – 1981 (huszár)
+Emilia Gollowitz 1897 - 1969
7 Paulin Hilbert - 1848
7 Mihály Hilbert - 1887
7 Franciska Hilbert
7 Károly Hilbert 1855 – 1908 (Győr képviselője)
+Domonkos KatalinNem rokon:
David Hilbert (1862 Königsberg-1943 Göttingen) matematikus.
A Hilbert-féle szám: 2
√2


Módosítva 2008. december 20. 2009-02-13
2009-03-01
2009-09-13* * *


Kedves Csaba az internetben három nyomtatást találtam, melyben a Hilbert család szerepel. ha érdekel, biztosan meg lehet szerezni. Magyar irodalmi folyoiratok         kiadás 1972        1313 oldal             Hilbert károly Magyar történelmi társulat      1939       632                       H.       K. Tanulmányok györ és vidéke történetéböl    Lajos gecsényi 1978          hilbert család talán van valami érdekes bennük. Máté [Az 1978-asban csak Vörös K ír 5 sort!]